Kulutused spordile ja töötajate tervise edendamisele

Alates 2018.a. algusest saab töötajatele maksta maksuvabalt sporditoetust, 100 euro ulatuses kvartalis (koos käibemaksuga summa, neilt kuludelt käibemaksu tagasi ei saa).

Miks on sporditoetus maksuvaba?

Maksuvaba sporditoetuse eesmärgiks on võimaldada tööandjal ilma täiendavate kuludeta kanda teatud liiki tervise edendamisega seotud kulusid, mis peaks vähendama haiguspäevade arvu.

Samas see ei ole kohustus, ainult võimalus. Tööandjal on õigus otsustada, milliseid tegevusi ja millises ulatuses võimaldatakse (lubatud piirides).

Kes saavad soodustust anda ja kasutadada?

Soodustust saavad rakendada oma töötajatele kõik Eesti ettevõtted, välisriikide filiaalid ja püsivad tegevuskohad, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Töötajate all on siinkohal mõeldud päris laia ringi inimesi:

•            töölepinguga töötaja

•            võlaõigusliku lepinguga töötav töötaja (nt töövõtuleping, käsundusleping)

•            riigiametnik

•            juhatuse või nõukogu liige

•            füüsiline isik, kes müüb tööandjale kaupu pikema aja jooksul kui kuus kuud,

Soodustuse piirmäär

Maksuvabastuse piirmäär on ette nähtud ühe töötaja kohta ja see ei ole edasi kantav teistele sama tööandja töötajatele ega järgmisesse kvartalisse.

Kui töötaja talle  pakutud 100 eurost soodustust 2023. a esimeses kvartalis ära ei kasuta, siis on see kadunud.

Maksusoodustuse piirmäär on töötaja ja tööandja kohta. Kui töötajal on mitu tööandjat, siis soodustust võivad talle pakkuda kõik tööandjad (loogika analoogne isikliku sõiduauto kompensatsiooniga).

Täisajaga töötamise nõuet samuti ei ole. Kui sul on töövõtuleping nt koristajaga (füüsilise isikuga), kes kuus 10 tundi sinu heaks toimetab, siis saad seda võimalust ka talle pakkuda. Ja tegelikult pead ka, kui tahad seda maksuvabastust oma töötajatele kasutada.

Kui palju saab maksuvabastust kasutada ja millistel tingimustel?

Tööandja peab pakkuma seda varianti kõigile. Erisoodustusena ei maksustata töötaja tervise edendamiseks tehtavaid kulutusi 100 euro ulatuses töötaja kohta kvartalis ja ainult siis kui tööandja on neid võimaldanud kõikidele töötajatele (sh osalise koormusega töövõtulepinguga töötavale inimesele).

Ehk selline variant, et juhataja maksab toetuse endale, aga oma töötajatele seda ei paku, kuulub siiski maksustamisele. Kõigile peab võimalust pakkuma, ainult siis on maksuvaba.

Millised kulud täpselt sobivad antud soodustuseks?

Viis liiki kulusid loetakse antud juhul kõlblikuks:

  1. Avaliku rahvaspordiürituse osavõtutasu

Sobib nii töötaja kui ettevõtte meeskonna osalemiseks, aga ikka mitte üle 100 euro kvartalis. Siia alla liigituvad vaid avalikud rahvaspordiüritused, kuhu on võimalik kõigil soovijatel minna. Rahvaspordiürituste all mõeldakse erinevaid ürituste sarju ja üritusi, aga mitte nt ettevõtte oma spordipäevi.

2. Sportimis- või liikumispaiga regulaarse kasutamisega otseselt seotud kulutused

Siia kuuluvad:

•            avalikud spordiklubid, mille liikmetasu saab töötajale kuludokumendi alusel hüvitada.

•            Sportimisvahendid, riided, jalanõud – neid kulusid maksuvabalt hüvitada ei saa.

•            Samuti kuuluvad siia ka ettevõtte oma spordiklubid, mille kulusid võib tööandja maksuvabalt katta – tuleb pakkuda kõigile töötajatele osalemise võimalust ja arvesse võtta ainult reaalselt programmis osalevate inimeste maksuvaba limiidi osa.

Siia ei kuulu:

•            tööandja poolt lühiajaline spordikompleksi rent, sest maksusoodustuse eesmärgiks on toetada töötajate regulaarset tervise edendamist.

3. Tööandja olemasolevate spordirajatiste ülalpidamiseks tehtavad kulutused

Siia kuuluvad:

•            spordirajatiste jooksvad kulud (mt remont, koristamine, kommunaalkulud). Siinkohal ei arvestata võrreldava teenuse turuhinda, vaid reaalseid kulusid.

Siia ei kuulu:

•            uute spordirajatiste loomise investeeringud – need maksustatakse ettevõtlusega mitteseotud kuludena (ainult tulumaks), mitte erisoodustusena.

4. Kulutused taastusravi teenustele

Siia kuuluvad vastavas registris oleva taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenused.

Taastusarstid on tervishoiutöötajad, kes on registreeritud tervishoiutöötajate riikliks registris.

Füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi ja kliinilise psühholoogi puhul peab olemas olema kutsetunnistus, mille olemasolu on võimalik kontrollida kutseregistrist.

5. Ravikindlustuslepingu kindlustusmakse.

Kuidas see hüvitamine reaalselt toimib?

Kui tegemist on sobiva kulu hüvitamisega töötajale (nt spordiklubi liikmetasu), siis esitab töötaja ettevõttele kuluhüvitise avalduse, koos kuludokumendiga. Kuludokumendil võib olla 100 eurot ja kuluhüvitise avaldusel 30 eurot (aga mitte vastupidi).

Kui tegemist on ettevõtte poolt tehtud kuluga, siis liigub ostuarve tavapärast rada, lihtsalt konteeritakse eraldi kulu kontole.

Tööandja peab pidama arvestust, et ta on ikka kõigile oma töötajatele soodustuse kasutamist pakkunud.  Samuti peab tööandja pidama arvestust, kui palju konkreetsed töötajad on maksuvabastust kasutanud.

Täpset juhendit arvestuse pidamiseks ei ole ette antud, oluline on see, et vajadusel oleks võimalik see Maksuametile ette näidata.

Maksusoodustuse kasutamine tuleb töötajate lõikes ka deklareerida, kord aastas, 1.veebruariks. Deklaratsiooniks on INF14, koos makstud autokompensatsioonide ja tasemekoolituse kuludega.

Antud maksuvaba sporditoetus on igatahes üks tore võimalus, mida tasuks kasutada.